TECHNICKÁ NORMALIZACE - PROČ SE DO NÍ ZAPOJIT?

Zapojením do procesu normalizace můžete jen získat – především možnost podílet se na vzniku obsahu nových norem a jistotu, že se projednají všechny problémy a otázky, které považujete za důležité a můžete tak minimalizovat případné negativní dopady na vaše podnikání. A získat tak přehled o tvorbě technických norem nejen na české, ale i evropské a mezinárodní úrovni. Česká republika přebírá velké množství evropských a mezinárodních technických norem do své legislativy. Proto je důležité mít možnost účastnit se tvorby norem již od počátku.

A další výhody aktivní účast na normotvorbě:  

  • přehled o nejnovějších trendech a novinkách v oboru;
  • možnost účasti na tvorbě nových norem a utváření technického vývoje v daném odvětví;
  • včas získané informace o připravovaných změnách (tříleté období vývoje normy) umožňují dobře se na změny připravit;
  • tvorba norem společně s včasnou informovaností jsou konkurenční výhodou.

Na evropské a mezinárodní úrovni jsou základním pracovním orgánem těchto normalizačních organizací Technické komise, které si zřizují pro přípravu jednotlivých technických norem pracovní skupiny expertů – WG (Working Group). Při zapojení do pracovní skupiny je tak možno nejlépe ovlivnit vznikající normu i získat mezinárodní kontakty a informace o řešení dané problematiky v zahraničí. Žádost organizace o vyslání experta do WG podléhá schválení ze strany ČAS, náklady na účast experta ve WG však nese vysílající organizace.

CTN ACRI

CTN ACRI zajišťuje od roku 2009 na základě rámcové smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚMNZ úkoly tvorby ČSN včetně mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, projektů technické normalizace a dalších činností s tím spojených v oblastech týkajících se železničního sektoru. Od 1.1.2018 podle zákona č. 265/2017 Sb. zřídil ÚNMZ jako svojí státní příspěvkovou organizaci Českou agenturu pro standardizaci – ČAS, na kterou přešly všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Působnost CTN ACRI pokrývá oblast drážních norem spadajících do působnosti mezinárodních a evropských normalizačních organizací a to:

  • CEN / TC 256 – Evropský výbor pro technickou normalizaci / Technická komise 256 – Železniční (drážní) aplikace (normy pro železniční infrastrukturu a kolejová vozidla)
  • ISO / TC 269 – Mezinárodní normalizační organizace / Technická komise 269 Železniční (drážní) aplikace

Rozsah normalizace zajišťovaný výše uvedenými organizacemi současně spadá do působnosti národní technické normalizační komise „Železnice“ – TNK 141.

  • CENELEC / TC 9X – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice / Technická komise 9X – Elektrické a elektronické zařízení pro železnice
  • IEC / TC 9 – Mezinárodní elektrotechnická komise / technická komise 9 – Elektrická zařízení a systémy pro železnici

Rozsah normalizace zajišťovaný výše uvedenými organizacemi spadá do působnosti národní technické normalizační komise „Elektrotechnika v dopravě“ – TNK 126.

 

Kontaktní osoby:

Marie Vopálenská (generální ředitelka ACRI) – smluvní vztahy, financování – vopalenska@acri.cz
Jaroslava Bubláková (účetní) – provozní záležitosti – ctn@acri.cz

Manažeři TNK:

TNK 126 / CENELEC TC9X – Martin Vlček ctn126@acri.cz
TNK 126 / IEC TC9 – Přemysl Šolc ctn126@acri.cz
TNK 141 / CEN TC 256; ISO / TC 269; CEN / CLC / JVG FPR – Jan Lutrýn ctn141@acri.cz