CTN ACRI

CTN ACRI zajišťuje od roku 2009 na základě rámcové smlouvy s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚMNZ úkoly tvorby ČSN včetně mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, projektů technické normalizace a dalších činností s tím spojených v oblastech týkajících se železničního sektoru. Od 1.1.2018 podle zákona č. 265/2017 Sb. zřídil ÚNMZ jako svojí státní příspěvkovou organizaci Českou agenturu pro standardizaci – ČAS, na kterou přešly všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Působnost CTN ACRI pokrývá oblast drážních norem spadajících do působnosti mezinárodních a evropských normalizačních organizací a to:

 • CEN / TC 256 – Evropský výbor pro technickou normalizaci / Technická komise 256 – Železniční (drážní) aplikace (normy pro železniční infrastrukturu a kolejová vozidla)
 • ISO / TC 269 – Mezinárodní normalizační organizace / Technická komise 269 Železniční (drážní) aplikace

Rozsah normalizace zajišťovaný výše uvedenými organizacemi současně spadá do působnosti národní technické normalizační komise „Železnice“ – TNK 141.

 • CENELEC / TC 9X – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice / Technická komise 9X – Elektrické a elektronické zařízení pro železnice
 • IEC / TC 9 – Mezinárodní elektrotechnická komise / technická komise 9 – Elektrická zařízení a systémy pro železnici

Rozsah normalizace zajišťovaný výše uvedenými organizacemi spadá do působnosti národní technické normalizační komise „Elektrotechnika v dopravě“ – TNK 126.

TECHNICKÁ NORMALIZACE - PROČ SE DO NÍ ZAPOJIT?

Zapojením do procesu normalizace můžete jen získat. Získat možnost podílet se na vzniku obsahu nových norem a jistotu, že se projednají všechny problémy a otázky, které považujete za důležité a můžete tak minimalizovat případné negativní dopady na vaše podnikání. Získat přehled o tvorbě technických norem nejen na české, ale i evropské a mezinárodní úrovni. Česká republika přebírá velké množství evropských a mezinárodních technických norem do své legislativy. Proto je důležité mít možnost účastnit se tvorby norem již od počátku. A další výhody aktivní účast na normotvorbě:  

  • přehled o nejnovějších trendech a novinkách v oboru;
  • možnost účasti na tvorbě nových norem a utváření technického vývoje v daném odvětví;
  • včas získané informace o připravovaných změnách (tříleté období vývoje normy) umožňuje dobře se na změny připravit;
  • tvorba norem společně s včasnou informovaností jsou konkurenční výhodou.

Centrum technické normalizace ACRI – CTN ACRI zajišťuje úkoly tvorby ČSN včetně projednávání a připomínkování evropských nebo mezinárodních norem v průběhu jejich tvorby na evropské nebo mezinárodní úrovni. Následně zajišťuje zavedení zejména evropských norem do národní soustavy norem a dalších činností s tím spojených v oblastech týkajících se drážního, především železničního sektoru. V současnosti CTN ACRI spolupracuje s třiceti externími zpracovateli, kteří zajišťují překlad, projednání a připomínkování norem v průběhu jejich tvorby. Od založení v roce 2009 do konce roku 2017 CTN ACRI připravilo a projednalo na 300 ČSN.

Aktivní můžete být i v rámci České agentury pro standardizaci – ČAS, příspěvkové organizace ÚNMZ, prostřednictvím Technické normalizační komise (TNK) formou účasti pověřeného zástupce, který uplatní vaše požadavky v řešených normalizačních otázkách jak na české, tak na evropské úrovni. V oblasti drážní dopravy se jedná o TNK 141 – Železnice a TNK 126 – Elektrotechnika v dopravě. Více o zapojení do procesu normalizace naleznete na webu ČAS: http://www.agentura-cas.cz/o nas

Na evropské a mezinárodní úrovni jsou základním pracovním orgánem těchto normalizačních organizací Technické komise, které si zřizují pro přípravu jednotlivých technických norem pracovní skupiny expertů – WG (Working Group). Při zapojení do pracovní skupiny je tak možno nejlépe ovlivnit vznikající normu i získat mezinárodní kontakty a informace o řešení dané problematiky v zahraničí. Žádost organizace o vyslání experta do WG podléhá schválení ze strany ČAS, náklady na účast experta ve WG však nese vysílající organizace.

 

Kontaktní osoby:

Marie Vopálenská (generální ředitelka ACRI) – smluvní vztahy, financování – vopalenska@acri.cz
Monika Ignačáková (asistentka) – provozní záležitosti – ctn@acri.cz

Manažeři TNK:

TNK 126 / CENELEC TC9X – Martin Vlček (AŽD Praha) ctn126@acri.cz
TNK 126 / IEC TC9 – Přemysl Šolc (AŽD Praha.) ctn126@acri.cz
TNK 141 / CEN TC 256; ISO / TC 269; CEN / CLC / JVG FPR – Jan Lutrýn (VUKV) ctn141@acri.cz