TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU (TSI) EVROPSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU – EVIDENCE CHYB

V letošním roce se uzavřelo desetileté období, během kterého byly připravovány a vydávány TSI pro jednotlivé subsystémy a to jak vysokorychlostního, tak i konvenčního transevropského železničního systému. Nyní již každý subsystém má na svoje TSI. Je třeba připomenout, že TSI jsou přímo platné legislativní dokumenty, které jsou závazné pro všechny členské státy Společenství.

Přehled všech vydaných TSI (a u některých už i jejich novel) můžete, kromě Úředního věstníku EU, nalézt i na webových stránkách Ministerstva dopravy na adrese:

http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/Interoperabilita/

Je pochopitelné, že při tak rozsáhlém a obsáhlém objemu dokumentů se autoři nevyhnuli ani chybám v textu, ať již jde o překlepy, chyby v překladu z angličtiny (anglická verze je výchozí pro ostatní jazykové verze) nebo i výjimečně o technické chyby. Evropská agentura pro železnice (ERA) proto začala tyto chyby shromažďovat a řešit. Na základě projednání mezi ACRI, Drážním úřadem a českými zástupci v RISC (Railway Interoperability and Safety Committee – poradní orgán Evropské Komise, GŘ MOVE) zavádíme i u nás systém vedení a projednávání chyb, které naši uživatelé ve vydaných TSI najdou. V dalších souborech naleznete jak zásady pro vedení chyb, tak formulář k informování o nalezené chybě/chybách a návrhu na její řešení, seznam zkratek jednotlivých TSI, soubor evidovaných již chyb a nakonec i soubor rozhodnutí Evropské komise k naší informaci o nalezené chybě.

Těšíme se na spolupráci s vámi a uvítáme jakékoli vaše připomínky k evidenci a postupu vyřizování chyb v TSI. Případné připomínky posílejte e-mailem na adresu vopalenska@acri.cz.