Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu se sídlem: Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, IČO:63832721, jako správce osobních údajů (dále jen: „Společnost“) Vás tímto v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení. V souvislosti se svým posláním a činností spolčenost zpracovává osobní údaje:

I. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, transparentně, odpovědně za účelem:

 • členské firmy: členství a plnění služeb
 • dodavatelské firmy: nákup služeb
 • ministerstva, úřady, instituce: poskytování služeb, studií, odborných textů
 • texty v tiskovinách vydávaných společností
 • pokud jste od nás zakoupili službu reklamy v časopise, vyžádali si zasílání časopisu
 • pokud jste od nás zakoupili zboží – knihu
 • fungování našich webových stránek

II. Právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

 • jednání a uzavření smlouvy
 • plnění smlouvy
 • plnění zákonných povinností společnosti
 • oprávněného zájmu společnosti poskytovat informace o železničním průmyslu

III. Kategorie zpracování informací

Zpracováváme vaše:

 • základní osobní identifikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, adresa, email…)
 • fakturační a platební údaje
 • údaje z komunikace mezi společností a vámi
 • údaje získané z objednávky z našich webových stránek

IV. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetí straně s výjimkou předání:

 • pro účely řádného plnění smluv (např. dopravci)
 • v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy apod.
 • zpracování studií
 • tisk časopisu, ročenky

V. Poučení o vašich právech

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchování po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.
Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítích).
Osobní údaje zpracovává přímo společnost.
Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).
Subjekt osobních údajů má právo žádat společnost o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.
Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.
Při zpracování osobních údajů společnosti nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:
ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu
Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8
IČO: 63832721
acri@acri.cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a společnost vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.

25. května 2018