TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU (TSI) EVROPSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU – EVIDENCE CHYB

ZKRATKA ANGLICKÝ VÝRAZ ČESKÝ PŘEKLAD
AC alternating current střídavý proud
ACRI Association of Czech Railway Industry Asociace podniků českého železničního průmyslu
AEIF European Association for Railway Interoperability (Association Européenne pour l’Interopérabilité Ferroviaire) Evropská asociace pro železniční interoperabilitu
AGC European Agreement on main railway lines (AGC – Accord Européen sur les grandes lignes internationales des chemin de fer) Evropská dohoda o hlavních mezinárodních železničních tratích (v rámci OSN/Hospodářské komise pro Evropu)
AGTC European Agreement on important combined transport lines and related installations (Accord européen sur les grandes lignes de transport international combine et les instalations connexes) Evropská dohoda o důležitých mezinárodních tratích pro kombinovanou přepravu a příslušných zařízeních (v rámci OSN/Hospodářské komise pro Evropu)
AHG Ad Hoc Group Ad hoc pracovní skupina – pracovní skupina ustanovená pro určitý, většinou jeden, účel
APIS (PIS, APS) (the) authorisation for placing in service of structural subsystems and vehicles povolení k uvedení strukturálních subsystémů a vozidel do provozu
CBTC Communications-Based Train Control Komunikační systém pro řízení vlaku
CEBD Complied Energy Billing Data data pro účely vyúčtování elektrické energie (TSI ENE)
CEN European Committee for Standardisation (Comité Européen de Normalisation) Evropský výbor pro normalizaci
CEN / SABE CEN / Strategic Advisory Body on the Environment CEN / Strategický poradní orgán pro životní prostředí
CEN & CENELEC / SFEM
CEN & CENELEC / Sector Forum Energy Management CEN-CENELEC /Sektorové fórum pro hospodaření s energií
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization Evropský výbor komise pro normalizaci v elektrotechnice
CCMC CEN-CENELEC Management Centre řídicí centrum CEN-CENELEC
CCS Control-Command and Signalling řízení a zabezpečení
CER (The) Community of European Railway and Infrastructure Companies Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností
COTIF (The) Convention concerning International Carriage by Rail (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
CR Conventional Railway konvenční železnice
CSI Common Safety Indicators společné bezpečnostní ukazatele
CSM Common Safety Method společná bezpečnostní metoda
CSM RA Common Safety Method on evaluation and risk assessment společná bezpečnostní metoda pro hodnocení a posuzování rizik
CST Common Safety Targets Společné bezpečnostní cíle
DC direct current stejnosměrný proud
DCS Data Collecting System systém sběru dat
DeBo Designated Body určený subjekt
DMI Driver Machine Interface rozhraní řidič – stroj
EC European Commission
European Community
Evropská komise
Evropské společenství
ECE Economic Commission for Europe (United Nations) Evropská hospodářská komise (OSN)
ECOS (the) European Environmental Citizens’ Organisation
for Standardisation
volný překlad: Evropská nevládní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí v oblasti technických norem
ECM Entity in Charge of Maintenance subjekt odpovědný za údržbu (vozidel)
ECMT European Conference of Ministers of Transport Evropská konference ministrů dopravy
ECVVR European Centralised Virtual Vehicle Register evropský centrální virtuální registr vozidel
EEA European Economic Area Evropský hospodářský prostor
E-ECE správně je E/ECE/324 Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, ,…
dohoda ke stažení ZDE
dohoda Evropské hospodářské komise (OSN)
o  přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, …
EIRENE European Integrated Railway Radio Enhanced Network Evropská integrovaná rozšířená železniční radiová síť
EMC Electromagnetic Compatibility elektromagnetická kompatibilita
EMS Energy Measuring System systém měření energie (TSI ENE)
EN European standard evropská norma
ENE Energy energie
ERA European Railway Agency
European Research Area
Evropská agentura pro železnice
Evropská výzkumná oblast
ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety databáze interoperability a bezpečnosti Evropské agentury pro železnice
ERAIL European Railway Accident Information Links databáze ERA s odkazy na Informace o evropských železničních nehodách – odkaz zde
ERATV European Register of Authorised Types of Railway Vehicles evropský registr schválených typů vozidel
ERRAC European Rail Research Advisory Council Evropský poradní sbor pro železniční výzkum
ETCS European Train Control System evropský vlakový zabezpečovací systém / evropský vlakový zabezpečovač
ETSI European Telecommunications Standards Institute Evropský institut pro telekomunikační normy
EU European Union Evropská unie
EVN European Vehicle Number evropské číslo vozidla
EVR European Vehicle Register evropský registr vozidel
FP7 Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)
FRS Functional Requirement Specification specifikace funkčního požadavku
FSPM Fire Spreading Prevention Measures opatření zabraňující šíření požáru
GIG Geographical Interest Group globální systém pro mobilní komunikaci – železnice
GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway globální systém pro mobilní komunikaci – železnice
HABD Hot Axle Box Detector indikátor (detektor) horkých ložisek náprav
HS High-speed vysokorychlostní
IC Interoperability constituent prvek interoperability
ID Interoperability Directive směrnice o interoperabilitě
IEC International Electrical Committee Mezinárodní elektrotechnická komise
IM Infrastructure Manager provozovatel infrastruktury / provozovatel dráhy / manažer infrastruktury (obecně používaný výraz)
INF Infrastructure infrastruktura
ISO International Standardisation Organisation Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISP Interchangeable Spare Parts náhradní díly
ISV intermediate statement of verification dočasné prohlášení o ověření
KPI Key Performance Indicator klíčový ukazatel výkonnosti
JPCR Joint Programming Committee – Rail Společný programový výbor –  železnice (sdružuje CEN TC256, Cenelec TC9X a ETSI), v roce 2014 byl JPC Rail nahrazen Sector Forum Rail (SFR)
LOC&PAS Locomotives and passenger rolling stock lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob
MMI Man Machine Interface rozhraní člověk – stroj
MS Member state (of EU or EEA) členský stát (EU nebo EHP)
NB Rail Notified Body – Rail Koordinační skupina notifikovaných osob pro železniční produkty a systémy
NNTRs notified national technical rules oznámené vnitrostátní technické předpisy
NoBo Notified Body notifikovaná osoba / oznámený subjekt
NOI Noise hluk
NOTIF Notification of national railway safety and technical rules oznámené národní železniční bezpečnostní a technická předpisy
NRA National Rail Authority vnitrostátní/národní drážní úřad
NSA National Safety Authority vnitrostátní/národní bezpečnostní úřad
NSR National Safety Rules vnitrostátní/národní bezpečnostní předpisy
NTR(s) National Technical RUle(s) vnitrostátní/národní technický(é) předpis(y)
NVR National Vehicle Register vnitrostátní registr vozidel
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OJ (EU) Official Journal (of EU) Úřední věštník (Evropské unie)
OPE Operation provoz a řízení dopravy
OSJD Organisation for Cooperation of Railways (Organizacja dlja sotrudničestva železnych dorog) OSŽD – Organizace pro spolupráci železnic
OSS One Stop Shop nepřekládá se – jedno místo pro vyřízení žádosti
OTM On Track Machine mobilní zařízení určené k výstavbě a údržbě železniční infrastruktury (speciální vozidlo / traťový stroj)
PRM Persons with Reduced Mobility osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
prEN   „přednorma“ – návrh EN posílaný k připomínkám před schválením
QMS Quality Management System systém řízení kvality
RDD Reference Document Database databáze referenčních dokumentů
RFU Recommendation for Use doporučení pro použití
RINF Register of Railway Infrastructure registr železniční infrastruktury
RISC Rail Interoperability and Safety Committee Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost
RST Rolling Stock kolejová vozidla
RTD Research and Technical Development výzkum a technický vývoj
RU Railway Undertaking železniční podnik
R&I Research and Innovation výzkum a inovace
SD Safety Directive směrnice o bezpečnosti
SERA Single European Railway Area jednotný evropský železniční prostor
SERAC Single European Railway Area Committee Výbor pro jednotný evropský železniční prostor
SFEM Sector Forum Energy Management  
SFR Sector Forum Rail  
SME Small and medium enterprise malý a střední podnik
SMS Safety Management System systém řízení bezpečnosti
SRS System Requirement Specification specifikace systémového požadavku
SRT Safety in Railway Tunnels bezpečnost v železničních tunelech
TAF Telematic Applications for Freight telematické aplikace pro nákladní dopravu / využití telematiky v nákladní dopravě
TAP Telematic Applications for Passengers telematické aplikace pro osobní dopravu / využití telematiky v osobní dopravě
TEN-T Trans-European Network – Transport transevropská síť – doprava (nebo transevropská síť pro dopravu)
TO Technical Option technické stanovisko
ToR Terms of Reference podmínky zadání (výraz má více významů)
TSI Technical Specification for Interoperability technické specifikace pro interoperabilitu
UIC International Union of Railways (Union Internationale des Chemins de fer) Mezinárodní železniční unie
UIP International Union of Wagon Keepers (Union Internationale d’associations de Propriétaires de wagons de particuliers) Mezinárodní unie soukromých provozovatelů vozů
UIRR International Union of Combined Road-Rail Transport Companies (Union Internationale des opérateurs de transport combiné Rail-Route) Mezinárodní unie společnosti v kombinované dopravě silnice-železnice
UITP International Association of Public Transport (Union Internationale des Transports Publics) Mezinárodní asociace veřejné dopravy
UNIFE Association of the European Rail Industry (Union des Industries Ferroviaires Européennes) Asociace evropského železničního průmylu
VKM Vehicle Keeper Marking označení držitele vozidla
WAG wagon(s) nákladní vůz (vozy)
WG working group pracovní skupina